Obchodné podmienky

Úvod InformácieObchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA


1.1 TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY (ĎALEJ LEN „OBCHODNÉ PODMIENKY“) SPOLOČNOSTI PROFIT4U, S.R.O., SO SÍDLOM ZA POŠTOU 1192/6C, 920 01 HLOHOVEC, IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO: 46956701, DIČ: 2023747286, ZAPÍSANEJ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU V TRNAVE, ODDIEL: SRO, VLOŽKA Č.: 34072/T, (ĎALEJ LEN „PREDÁVAJÚCI“) UPRAVUJÚ VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI ALEBO NA ZÁKLADE KÚPNEJ ZMLUVY (ĎALEJ LEN „KÚPNA ZMLUVA“) UZATVORENEJ MEDZI PREDÁVAJÚCIM A INOU FYZICKOU ALEBO PRÁVNICKOU OSOBOU (ĎALEJ LEN „KUPUJÚCI“) PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÉHO OBCHODU PREDÁVAJÚCEHO. INTERNETOVÝ OBCHOD JE PREDÁVAJÚCIM PREVÁDZKOVANÝ NA WEBOVEJ ADRESE HTTPS://WWW.STREETBRAND.EU/, A TO PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÉHO ROZHRANIA (ĎALEJ LEN „WEBOVÉ ROZHRANIE OBCHODU“).


1.2 OBCHODNÉ PODMIENKY ĎALEJ UPRAVUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN PRI VYUŽÍVANÍ WEBOVEJ STRÁNKY PREDÁVAJÚCEHO UMIESTNENEJ NA ADRESE HTTPS://WWW.STREETBRAND.EU/ (ĎALEJ LEN „WEBOVÁ STRÁNKA“) A ĎALŠIE SÚVISIACE PRÁVNE VZŤAHY.


1.3 USTANOVENIA ODLIŠNÉ OD OBCHODNÝCH PODMIENOK JE MOŽNÉ DOJEDNAŤ V KÚPNEJ ZMLUVE. ODLIŠNÉ DOJEDNANIA V KÚPNEJ ZMLUVE MAJÚ PREDNOSŤ PRED USTANOVENIAMI OBCHODNÝCH PODMIENOK.


1.4 USTANOVENIA OBCHODNÝCH PODMIENOK SÚ NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU KÚPNEJ ZMLUVY. KÚPNA ZMLUVA A OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ VYHOTOVENÉ V SLOVENSKOM JAZYKU.


1.5 ZNENIE OBCHODNÝCH PODMIENOK MÔŽE PREDÁVAJÚCI MENIŤ ČI DOPLŇOVAŤ. TÝMTO USTANOVENÍM NIE SÚ DOTKNUTÉ PRÁVA A POVINNOSTI VZNIKNUTÉ Z KÚPNYCH ZMLÚV UZATVORENÝCH ZA DOBY ÚČINNOSTI PREDCHÁDZAJÚCEHO ZNENIA OBCHODNÝCH PODMIENOK.


2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY A URČENIE ROZHODNÉHO PRÁVA, KTORÝM SA BUDE KÚPNA ZMLUVA RIADIŤ


2.1 PRÁVNY VZŤAH MEDZI PREDÁVAJÚCIM A KUPUJÚCIM ZALOŽENÝ KÚPNOU ZMLUVOU UZATVORENOU PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÉHO OBCHODU PREDÁVAJÚCEHO SA SPRAVUJE PRÁVNYM PORIADKOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY. V PRÍPADE, AK IDE O PRÁVNY VZŤAH S MEDZINÁRODNÝM PRVKOM, NA KUPUJÚCEHO, KTORÝ JE SPOTREBITEĽOM, T.J. FYZICKOU OSOBOU, KTORÁ PRI KÚPE TOVARU NEKONÁ V RÁMCI PREDMETU SVOJEJ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, ZAMESTNANIA ALEBO POVOLANIA, S OBVYKLÝM POBYTOM MIMO ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, SA VZŤAHUJE AJ OCHRANA, KTORÚ SPOTREBITEĽOVI ZARUČUJÚ KOGENTNÉ NORMY PRÁVNEHO PORIADKU KRAJINY JEHO OBVYKLÉHO POBYTU.


2.2 WEBOVÉ ROZHRANIE OBCHODU OBSAHUJE ZOZNAM TOVARU PONÚKANÉHO PREDÁVAJÚCIM NA PREDAJ, A TO VRÁTANE UVEDENIA CIEN JEDNOTLIVÉHO PONÚKANÉHO TOVARU. CENY PONÚKANÉHO TOVARU SÚ UVEDENÉ VRÁTANE DANE Z PRIDANEJ HODNOTY A VŠETKÝCH OSTATNÝCH DANÍ. PREDÁVAJÚCI JE OPRÁVNENÝ KU KÚPNEJ CENE PRIRÁTAŤ AJ NÁKLADY NA DOPRAVU, DODANIE, POŠTOVNÉ A PRÍPADNE AJ INÉ NÁKLADY A POPLATKY, O KTORÝCH BUDE KUPUJÚCI VOPRED INFORMOVANÝ. PONUKA PREDAJA TOVARU A CENY TOHTO TOVARU ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI PO DOBU, KEDY SÚ ZOBRAZOVANÉ VO WEBOVOM ROZHRANÍ OBCHODU. TÝMTO USTANOVENÍM NIE JE OBMEDZENÁ MOŽNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO UZATVORIŤ KÚPNU ZMLUVU ZA INDIVIDUÁLNE DOHODNUTÝCH PODMIENOK. KUPUJÚCI BERIE NA VEDOMIE, ŽE MÔŽE DÔJSŤ K (DOČASNÉMU) VYPREDANIU PONÚKANÉHO TOVARU A TOVAR MU NEBUDE MÔCŤ BYŤ DORUČENÝ. O TOM BUDE KUPUJÚCI PO VYKONANÍ OBJEDNÁVKY INFORMOVANÝ.


2.3 PONUKA TOVARU PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÉHO ROZHRANIA OBCHODU NIE JE PRÁVNE ZÁVÄZNÝM NÁVRHOM NA UZAVRETIE ZMLUVY V ZMYSLE § 43A ZÁKONA Č. 40/1964 ZB. OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PRÁVNYCH PREDPISOV (ĎALEJ LEN „OBČIANSKY ZÁKONNÍK“). IDE LEN O VÝZVU KUPUJÚCIM K ZASLANIU ZÁVÄZNÉHO NÁVRHU NA UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY.


2.4 WEBOVÉ ROZHRANIE OBCHODU OBSAHUJE AJ INFORMÁCIE O NÁKLADOCH SPOJENÝCH S BALENÍM A DODANÍM TOVARU. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH SPOJENÝCH S BALENÍM A DODANÍM TOVARU UVEDENÉ VO WEBOVOM ROZHRANÍ OBCHODU PLATIA LEN V PRÍPADOCH, KEĎ JE TOVAR DORUČOVANÝ V RÁMCI ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. PODMIENKY DODANIA TOVARU DO ZAHRANIČIA SÚ UVEDENÉ NA TÝCHTO STRÁNKACH: HTTPS://WWW.STREETBRAND.EU/ .


2.5 PRE OBJEDNANIE TOVARU VYPLNÍ KUPUJÚCI OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR VO WEBOVOM ROZHRANÍ OBCHODU. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR OBSAHUJE NAJMÄ INFORMÁCIE O: 2.5.1 OBJEDNÁVANOM TOVARE (OBJEDNÁVANÝ TOVAR „VLOŽÍ“ KUPUJÚCI DO ELEKTRONICKÉHO NÁKUPNÉHO KOŠÍKA WEBOVÉHO ROZHRANIA OBCHODU), 2.5.2 SPÔSOBE ÚHRADY KÚPNEJ CENY TOVARU, ÚDAJE O POŽADOVANOM SPÔSOBE DORUČENIA OBJEDNÁVANÉHO TOVARU, 2.5.3 INFORMÁCIE O NÁKLADOCH SPOJENÝCH S DODANÍM TOVARU A 2.5.4 IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE KUPUJÚCEHO (ĎALEJ SPOLOČNE LEN AKO „OBJEDNÁVKA“).


2.6 PRED ZASLANÍM OBJEDNÁVKY PREDÁVAJÚCEMU JE KUPUJÚCEMU UMOŽNENÉ SKONTROLOVAŤ A MENIŤ ÚDAJE, KTORÉ DO OBJEDNÁVKY KUPUJÚCI VLOŽIL. KUPUJÚCI TAK MÁ MOŽNOSŤ ZISŤOVAŤ A OPRAVOVAŤ CHYBY VZNIKNUTÉ PRI ZADÁVANÍ DÁT DO OBJEDNÁVKY A ODSTRAŇOVAŤ Z ELEKTRONICKÉHO NÁKUPNÉHO KOŠÍKA JEDNOTLIVÉ POLOŽKY. KUPUJÚCEMU SA ZOBRAZÍ NAJMÄ VŠETOK TOVAR ULOŽENÝ V NÁKUPNOM KOŠÍKU, CENA TOHTO TOVARU, MNOŽSTVO JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK (KUSOV), SÚČET CENY VŠETKÉHO TOVARU ULOŽENÉHO V NÁKUPNOM KOŠÍKU A NÁKLADY NA DOPRAVU OBJEDNÁVANÉHO TOVARU; CENY TOVARU SA ZOBRAZUJÚ JEDNAK AKO CENY BEZ DPH A ZÁROVEŇ AKO CENY VRÁTANE DPH.


2.7 OBJEDNÁVKU ODOŠLE KUPUJÚCI PREDÁVAJÚCEMU KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO „OBJEDNAŤ TOVAR (S POVINNOSŤOU PLATBY)“. KUPUJÚCI POTVRDZUJE, ŽE ODOSLANÍM OBJEDNÁVKY PREDÁVAJÚCEMU SÚHLASÍ S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI A REKLAMAČNÝM PORIADKOM UVEDENÝMI NA STRÁNKACH INTERNETOVÉHO OBCHODU PREDÁVAJÚCEHO. KUPUJÚCI JE POVINNÝ UVIESŤ V OBJEDNÁVKE LEN SPRÁVNE A AKTUÁLNE ÚDAJE. ÚDAJE UVEDENÉ V OBJEDNÁVKE SÚ PRETO PREDÁVAJÚCIM POVAŽOVANÉ ZA SPRÁVNE. ODOSLANIE OBJEDNÁVKY JE NÁVRHOM KUPUJÚCEHO NA UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY.


2.8 AUTOMATICKÝ SYSTÉM PREDÁVAJÚCEHO BEZODKLADNE PO OBDRŽANÍ OBJEDNÁVKY TOTO OBDRŽANIE KUPUJÚCEMU POTVRDÍ ELEKTRONICKOU POŠTOU, A TO NA ADRESU ELEKTRONICKEJ POŠTY KUPUJÚCEHO UVEDENÚ V POUŽÍVATEĽSKOM ROZHRANÍ ČI V OBJEDNÁVKE (ĎALEJ LEN „ELEKTRONICKÁ ADRESA KUPUJÚCEHO"). POKIAĽ KUPUJÚCI ZADAL CHYBNÚ ELEKTRONICKÚ ADRESU KUPUJÚCEHO, V DÔSLEDKU ČOHO MU POTVRDENIE OBJEDNÁVKY NEMÔŽE BYŤ DORUČENÉ, JE PREDÁVAJÚCI OPRÁVNENÝ OBJEDNÁVKU STORNOVAŤ.


2.9 POTVRDENIE PRIJATIA OBJEDNÁVKY PODĽA ČL. 2.8 JE UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY.


2.10 PREDÁVAJÚCI JE VŽDY OPRÁVNENÝ PRED DORUČENÍM POTVRDENIA O ODOSLANÍ TOVARU V ZÁVISLOSTI NA CHARAKTERE OBJEDNÁVKY (MNOŽSTVO TOVARU, VÝŠKA KÚPNEJ CENY, PREDPOKLADANÁ VÝŠKA NÁKLADOV NA DOPRAVU) POŽIADAŤ KUPUJÚCEHO O DODATOČNÉ POTVRDENIE OBJEDNÁVKY (NAPRÍKLAD PÍSOMNE ČI TELEFONICKY) ALEBO SPRESNIŤ ČI ZMENIŤ PODMIENKY DODANIA TOVARU ALEBO SPÔSOBU ÚHRADY KÚPNEJ CENY OPROTI OBJEDNÁVKE. V PRÍPADE, AK SO ZMENOU PODMIENOK KUPUJÚCI NEBUDE SÚHLASIŤ, K UZAVRETIU KÚPNEJ ZMLUVY NEDÔJDE.


2.11 KUPUJÚCI BERIE NA VEDOMIE, ŽE PREDÁVAJÚCI NIE JE POVINNÝ ZO ZÁVAŽNÝCH DÔVODOV UZATVORIŤ KÚPNU ZMLUVU, A TO NAJMÄ S OSOBAMI, KTORÉ PREDTÝM PODSTATNÝM SPÔSOBOM PORUŠILI SVOJE POVINNOSTI VOČI PREDÁVAJÚCEMU.


2.12 KUPUJÚCI SÚHLASÍ S POUŽITÍM KOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV NA DIAĽKU PRI UZATVÁRANÍ KÚPNEJ ZMLUVY. NÁKLADY VZNIKNUTÉ KUPUJÚCEMU PRI POUŽITÍ KOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV NA DIAĽKU V SÚVISLOSTI S UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY (NÁKLADY NA INTERNETOVÉ PRIPOJENIE, NÁKLADY NA TELEFÓNNE HOVORY) SI HRADÍ KUPUJÚCI SÁM A BERIE NA VEDOMIE, ŽE VÝŠKA TÝCHTO NÁKLADOV MÔŽE ZÁVISIEŤ OD PODMIENOK INTERNETOVÉHO ALEBO TELEFONICKÉHO PRIPOJENIA VYUŽÍVANOM KUPUJÚCIM.


2.13 DO DOBY PREVZATIA TOVARU KUPUJÚCIM JE PREDÁVAJÚCI OPRÁVNENÝ KEDYKOĽVEK OD KÚPNEJ ZMLUVY ODSTÚPIŤ. V TAKOMTO PRÍPADE VRÁTI PREDÁVAJÚCI KUPUJÚCEMU KÚPNU CENU, AK UŽ BOLA UHRADENÁ, BEZ ZBYTOČNÉHO ODKLADU, A TO BEZHOTOVOSTNE NA ÚČET URČENÝ KUPUJÚCIM.


3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY


3.1 CENU TOVARU A PRÍPADNÉ NÁKLADY SPOJENÉ S DODANÍM TOVARU PODĽA KÚPNEJ ZMLUVY MÔŽE KUPUJÚCI UHRADIŤ PREDÁVAJÚCEMU NASLEDUJÚCIMI SPÔSOBMI:

• BEZHOTOVOSTNE PLATOBNOU / KREDITNOU KARTOU PROSTREDNÍCTVOM PLATOBNEJ BRÁNY CARDPAY

• V HOTOVOSTI NA DOBIERKU V MIESTE URČENOM KUPUJÚCIM V OBJEDNÁVKE;

• BEZHOTOVOSTNE PLATOBNOU / KREDITNOU KARTOU NA DOBIERKU V MIESTE URČENOM KUPUJÚCIM V OBJEDNÁVKE;

• BEZHOTOVOSTNE PREVODOM NA BANKOVÝ ÚČET PREDÁVAJÚCEHO UVEDENÝ V OBJEDNÁVKE (ĎALEJ LEN „ÚČET PREDÁVAJÚCEHO“);


3.2 SPOLOČNE S KÚPNOU CENOU JE KUPUJÚCI POVINNÝ ZAPLATIŤ PREDÁVAJÚCEMU AJ NÁKLADY SPOJENÉ S BALENÍM A DODANÍM TOVARU V DOHODNUTEJ VÝŠKE. AK NIE JE UVEDENÉ VYSLOVENE INAK, KÚPNOU CENOU SA ĎALEJ ROZUMIE KÚPNA CENA SPOLOČNE SO VŠETKÝMI NÁKLADMI A POPLATKAMI SPOJENÝMI S BALENÍM A DODANÍM TOVARU.


3.3 V PRÍPADE PLATBY NA DOBIERKU JE KÚPNA CENA SPLATNÁ PRI PREVZATÍ TOVARU. V PRÍPADE BEZHOTOVOSTNEJ PLATBY JE KÚPNA CENA SPLATNÁ DO 3 DNÍ ODO DŇA DORUČENIA POTVRDENIA PRIJATIA OBJEDNÁVKY PODĽA ČL. 2.8 TÝCHTO OBCHODNÝCH PODMIENOK.


3.4 V PRÍPADE BEZHOTOVOSTNEJ PLATBY JE KUPUJÚCI POVINNÝ UHRÁDZAŤ KÚPNU CENU TOVARU SPOLU S UVEDENÍM VARIABILNÉHO SYMBOLU PLATBY. V PRÍPADE BEZHOTOVOSTNEJ PLATBY JE ZÁVÄZOK KUPUJÚCEHO UHRADIŤ KÚPNU CENU SPLNENÝ OKAMIHOM PRIPÍSANIA PRÍSLUŠNEJ ČIASTKY NA ÚČET PREDÁVAJÚCEHO.


3.5 PREDÁVAJÚCI JE OPRÁVNENÝ, OKREM INÉHO V PRÍPADE, ŽE ZO STRANY KUPUJÚCEHO NEDÔJDE K DODATOČNÉMU POTVRDENIU OBJEDNÁVKY PODĽA ČL.2.10, POŽADOVAŤ UHRADENIE CELEJ KÚPNEJ CENY EŠTE PRED ODOSLANÍM TOVARU KUPUJÚCEMU.


3.6 PRÍPADNÉ RÔZNE DRUHY ZLIAV Z KÚPNEJ CENY TOVARU POSKYTNUTÉ PREDÁVAJÚCIM KUPUJÚCEMU, NEMOŽNO VZÁJOMNE KOMBINOVAŤ A ZĽAVU INDIVIDUÁLNE POSKYTNUTÚ KONKRÉTNEMU ZÁKAZNÍKOVI JE MOŽNÉ UPLATNIŤ LEN NA NEZĽAVNENÝ TOVAR.


3.7 PREDÁVAJÚCI NIEJE PLATCOM DANE Z PRIDANEJ HODNOTY. DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTÚRU PREDÁVAJÚCI VYSTAVÍ A ZAŠLE KUPUJÚCEMU V ELEKTRONICKEJ PODOBE NA ELEKTRONICKÚ ADRESU KUPUJÚCEHO, PRÍPADNE V LISTINNEJ PODOBE SPOLOČNE S TOVAROM.


4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY BEZ UVEDENIA DÔVODU


4.1 KUPUJÚCI, KTORÝ JE SPOTREBITEĽOM, JE V SÚLADE S § 7 ZÁKONA Č. 102/2014 Z. Z. O OCHRANE SPOTREBITEĽA PRI PREDAJI TOVARU ALEBO POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA ZÁKLADE ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU ALEBO ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV PREDÁVAJÚCEHO A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV (ĎALEJ LEN „ZÁKON Č. 102/2014 Z. Z.“) OPRÁVNENÝ OD ZMLUVY ODSTÚPIŤ AJ BEZ UVEDENIA DÔVODU DO ŠTRNÁSTICH (14) DNÍ 4.2.1 ODO DŇA PREVZATIA TOVARU KUPUJÚCIM ALEBO NÍM URČENOU TREŤOU OSOBOU S VÝNIMKOU DOPRAVCU; ALEBO 4.2.2 ODO DŇA PREVZATIA TOVARU, KTORÝ BOL DODANÝ AKO POSLEDNÝ, AK SA TOVARY OBJEDNANÉ KUPUJÚCIM V JEDNEJ OBJEDNÁVKE DODÁVAJÚ ODDELENE; ALEBO 4.2.3 ALEBO ODO DŇA PREVZATIA POSLEDNÉHO DIELU ALEBO POSLEDNÉHO KUSU, AK SA DODÁVA TOVAR POZOSTÁVAJÚCI Z VIACERÝCH DIELOV ALEBO KUSOV.


4.2 KUPUJÚCI, KTORÝ JE SPOTREBITEĽOM, BERIE NA VEDOMIE, ŽE V SÚLADE S § 7 ODS. 6 ZÁKONA Č. 102/2014 Z. Z. NIE JE OPRÁVNENÝ ODSTÚPIŤ PODĽA PREDCHÁDZAJÚCEHO BODU 4.1 OD KÚPNEJ ZMLUVY NAJMÄ, 4.2.1 AK BOL DODANÝM TOVAROM, POPR. JEHO NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU ZVUKOVÝ ZÁZNAM, OBRAZOVÝ ZÁZNAM, ZVUKOVOOBRAZOVÝ ZÁZNAM ALEBO POČÍTAČOVÝ SOFTVÉR PREDÁVANÝ V OCHRANNOM OBALE A KUPUJÚCI PORUŠIL JEHO PÔVODNÝ OBAL; 4.2.2 AK BOL PREDMETOM KÚPY TOVAR UPRAVENÝ PODĽA PRIANIA KUPUJÚCEHO ALEBO URČENÝ OSOBITNE PRE JEHO OSOBU, AKO AJ TOVAR, KTORÝ PODLIEHA RÝCHLEJ SKAZE ALEBO ZNÍŽENIU AKOSTI; 4.2.3 AK BOL DODANÝ TOVAR NENÁVRATNE ZMIEŠANÝ S INÝM TOVAROM; 4.2.4 AK BOL TOVAR DODANÝ V UZAVRETOM OBALE, AVŠAK KUPUJÚCI HO Z OBALU VYBRAL A Z HYGIENICKÝCH DÔVODOV ALEBO Z DÔVODU OCHRANY ZDRAVIA NIE JE MOŽNÉ TOVAR VRÁTIŤ.


4.3 ODPORÚČANÝM SPÔSOBOM ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY PODĽA TOHTO ČLÁNKU 4 JE PÍSOMNÉ ODSTÚPENIE, ODOSLANÉ BUĎ BEŽNOU POŠTOU NA ADRESU INTERNETOVÉHO OBCHODU (STREETBRAND.EU, POSTBOX, 951 21 RIŠŇOVCE, SLOVENSKO), ALEBO PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÉHO FORMULÁRA DOSTUPNÉHO NA HTTPS://WWW.STREETBRAND.EU/VRATENIE-TOVARU/. V ODSTÚPENÍ ODPORÚČAME KUPUJÚCEMU UVIESŤ SVOJE MENO A PRIEZVISKO, ČÍSLO OBJEDNÁVKY A DÁTUM ODOSLANIA OBJEDNÁVKY (DÁTUM NÁKUPU).


4.4 V PRÍPADE ODSTÚPENIA OD ZMLUVY PODĽA ČL. 4.1 OBCHODNÝCH PODMIENOK SA KÚPNA ZMLUVA OD ZAČIATKU RUŠÍ. KUPUJÚCI JE POVINNÝ TOVAR ZASLAŤ ALEBO ODOVZDAŤ PREDÁVAJÚCEMU DO ŠTRNÁSTICH (14) DNÍ ODO DŇA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY. KUPUJÚCI JE POVINNÝ TOVAR VRÁTIŤ NEPOŠKODENÝ A NEOPOTREBOVANÝ, SO VŠETKÝM PRÍSLUŠENSTVOM A S KOMPLETNÝMI DOKLADMI (DOKLAD O KÚPE, NÁVOD, ZÁRUČNÝ LIST) A V PÔVODNOM OBALE (OBZVLÁŠŤ V PRÍPADE OBLEČENIA). KUPUJÚCI JE POVINNÝ ZASLAŤ TOVAR NA ADRESU INTERNETOVÉHO OBCHODU UVEDENÚ VYŠŠIE V ČL. 4.3 OBCHODNÝCH PODMIENOK.


4.5 POTOM, ČO KUPUJÚCI VRÁTI TOVAR PODĽA ČL. 4.4 OBCHODNÝCH PODMIENOK, JE PREDÁVAJÚCI OPRÁVNENÝ VYKONAŤ PRESKÚMANIE VRÁTENÉHO TOVARU, NAJMÄ ZA ÚČELOM ZISTENIA, ČI VRÁTENÝ TOVAR NIE JE POŠKODENÝ, OPOTREBOVANÝ ALEBO ČIASTOČNE SPOTREBOVANÝ.


4.6 V PRÍPADE ODSTÚPENIA OD ZMLUVY PODĽA ČL. 4.2 OBCHODNÝCH PODMIENOK VRÁTI PREDÁVAJÚCI KUPUJÚCEMU DO ŠTRNÁSTICH (14) DNÍ OD DORUČENIA ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY KÚPNU CENU VRÁTANE UŽ UHRADENÝCH NÁKLADOV NA DOPRAVU TOVARU ZODPOVEDAJÚCU NAJLACNEJŠIEMU PREDÁVAJÚCIM PONÚKANÉMU SPÔSOBU DODANIA TOVARU, A TO BEZHOTOVOSTNE NA ÚČET URČENÝ KUPUJÚCIM, INAK NA ÚČET, Z KTORÉHO KUPUJÚCI UHRADIL KÚPNU CENU TOVARU.


4.7 PREDÁVAJÚCI VŠAK BEZ OHĽADU NA LEHOTU UVEDENÚ V ČLÁNKU 4.6 NIE JE POVINNÝ ZASLAŤ PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY KUPUJÚCEMU SKÔR, NEŽ MU KUPUJÚCI DORUČÍ TOVAR NA ADRESU INTERNETOVÉHO OBCHODU UVEDENÚ V ČL. 4.3.


4.8 NÁKLADY NA VRÁTENIE TOVARU NESIE KUPUJÚCI, A TO AJ V PRÍPADE, AK TENTO TOVAR NEMÔŽE BYŤ VRÁTENÝ PRE SVOJU POVAHU OBVYKLOU CESTOU.


4.9 KUPUJÚCI NEZODPOVEDÁ V SÚVISLOSTI S ODSTÚPENÍM OD KÚPNEJ ZMLUVY PODĽA ČL. 4.2 ZA ZNÍŽENIE HODNOTY TOVARU V DÔSLEDKU ZAOBCHÁDZANIA S TÝMTO TOVAROM SPÔSOBOM, KTORÝ JE NUTNÝ K ZISTENIU POVAHY A VLASTNOSŤAMI TOVARU VRÁTANE JEHO FUNKČNOSTI. AVŠAK V PRÍPADE, ŽE TOVAR PREDÁVAJÚCEMU BUDE DORUČENÝ POŠKODENÝ, OPOTREBOVANÝ ALEBO ČIASTOČNE SPOTREBOVANÝ A AK TOTO POŠKODENIE, OPOTREBENIE ČI ČIASTOČNÉ SPOTREBOVANIE VZNIKLO V DÔSLEDKU NAKLADANIA S TOVAROM INAK, AKO JE NUTNÉ S NÍM NAKLADAŤ S OHĽADOM NA JEHO POVAHU A VLASTNOSTI, ZODPOVEDÁ KUPUJÚCI PREDÁVAJÚCEMU ZA ZNÍŽENIE HODNOTY TOVARU NÍM SPÔSOBENÉ. PREDÁVAJÚCI JE V TAKOMTO PRÍPADE OPRÁVNENÝ ZAPOČÍTAŤ SVOJ NÁROK ZODPOVEDAJÚCI ZNÍŽENIU HODNOTY TOVARU PROTI NÁROKU KUPUJÚCEHO NA VRÁTENIE KÚPNEJ CENY TOVARU.


4.10 AK JE SPOLOČNE S TOVAROM POSKYTNUTÝ KUPUJÚCEMU DARČEK, JE DAROVACIA ZMLUVA MEDZI PREDÁVAJÚCIM A KUPUJÚCIM UZATVORENÁ S ROZVÄZOVACOU PODMIENKOU, ŽE AK DÔJDE K ODSTÚPENIU OD KÚPNEJ ZMLUVY SPOTREBITEĽOM, STRÁCA DAROVACIA ZMLUVA OHĽADOM TAKÉHOTO DARČEKA ÚČINNOSTI A KUPUJÚCI JE POVINNÝ SPOLU S TOVAROM PREDÁVAJÚCEMU VRÁTIŤ AJ POSKYTNUTÝ DARČEK.


4.11 CELÝ TENTO ČLÁNOK 4 SA NEUPLATŇUJE NA KÚPNU ZMLUVU, KTORÁ BOLA UZAVRETÁ S KUPUJÚCIM, KTORÝ NIE JE SPOTREBITEĽOM V ZMYSLE § 52 ODS. 4 OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA. KUPUJÚCI, KTORÍ NIE SÚ SPOTREBITEĽMI, SÚ OD KÚPNEJ ZMLUVY OPRÁVNENÍ ODSTÚPIŤ LEN Z DÔVODOV STANOVENÝCH PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI.


5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU


5.1 SPÔSOB DORUČENIA TOVARU SI VOLÍ KUPUJÚCI Z MOŽNOSTÍ UVEDENÝCH VO WEBOVOM ROZHRANÍ OBCHODU. PREDÁVAJÚCI SA ZAVÄZUJE ODOSLAŤ TOVAR KUPUJÚCEMU ČO NAJSKÔR, AKO TO BUDE MOŽNÉ.


5.2 AK JE PREDÁVAJÚCI PODĽA KÚPNEJ ZMLUVY POVINNÝ DODAŤ TOVAR NA MIESTO URČENÉ KUPUJÚCIM V OBJEDNÁVKE, JE KUPUJÚCI POVINNÝ PREVZIAŤ TOVAR PRI DODANÍ. V PRÍPADE, AK KUPUJÚCI NEPREVEZME A NEZAPLATÍ OBJEDNANÝ TOVAR MIMO SITUÁCIE POŠKODENIA TOVARU PRI DORUČENÍ (ZÁSIELKA SA VRÁTI AKO NEDORUČNÁ BEZ ZAVINENIA PREVÁDZKOVATEĽA, NAPR. AK ZMLUVNÝ PREPRAVCA ADRESÁTA NENAŠIEL, KUPUJÚCI ZÁSIELKU NEDOPATRENÍM ALEBO ÚMYSELNE NEPREVZAL, A POD. ), PREVÁDZKOVATEĽ má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť, podľa ktorej je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.


5.3 V PRÍPADE, ŽE JE Z DÔVODOV NA STRANE KUPUJÚCEHO NUTNÉ TOVAR DORUČOVAŤ OPAKOVANE ALEBO INÝM SPÔSOBOM, NEŽ BOLO UVEDENÉ V OBJEDNÁVKE ALEBO INAK DOHODNUTÉ, JE KUPUJÚCI POVINNÝ UHRADIŤ NÁKLADY SPOJENÉ S OPAKOVANÝM DORUČOVANÍM TOVARU, RESP. NÁKLADY SPOJENÉ S INÝM SPÔSOBOM DORUČENIA.


5.4 PRI PREVZATÍ TOVARU OD PREPRAVCU JE KUPUJÚCI POVINNÝ SKONTROLOVAŤ NEPORUŠENOSŤ OBALOV TOVARU A V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK ZÁVAD TOTO BEZODKLADNE OZNÁMIŤ PREPRAVCOVI. V PRÍPADE ZISTENIA PORUŠENIA OBALU SVEDČIACEHO O NEOPRÁVNENOM VNIKNUTÍ DO ZÁSIELKY NEMUSÍ KUPUJÚCI ZÁSIELKU OD PREPRAVCU PREVZIAŤ. PODPISOM DODACIEHO LISTU KUPUJÚCI POTVRDZUJE, ŽE OBAL ZÁSIELKY OBSAHUJÚCU TOVAR BOL NEPORUŠENÝ. KUPUJÚCI JE TAKTIEŽ POVINNÝ SKONTROLOVAŤ FYZICKY VŠETOK DODANÝ TOVAR, A AK NESIE NEJAKÉ ZNÁMKY POŠKODENIA, OKAMŽITE KONTAKTOVAŤ PREDÁVAJÚCEHO.


5.5 ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN PRI PREPRAVE TOVARU MÔŽU UPRAVIŤ OSOBITNÉ DODACIE PODMIENKY PREDÁVAJÚCEHO, AK SÚ PREDÁVAJÚCIM VYDANÉ. VÝŠKA DOPRAVNÉHO A ĎALŠIE INFORMÁCIE O PODMIENKACH DODANÍ TOVARU SÚ UVEDENÉ NA TÝCHTO STRÁNKACH: HTTPS://WWW.STREETBRAND.EU/DOPRAVA/.


6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA


6.1 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN OHĽADOM ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY, VRÁTANE ZÁRUČNEJ ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO, SA RIADIA PRÍSLUŠNÝMI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI PREDPISMI, NAJMÄ OBČIANSKYM ZÁKONNÍKOM A ZÁKONOM Č. 513/1991 ZB. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK V ZNENÍ NESKORŠÍCH PRÁVNYCH PREDPISOV (ĎALEJ LEN „OBCHODNÝ ZÁKONNÍK“).


6.2 KUPUJÚCI JE POVINNÝ VYZDVIHNÚŤ SI REKLAMOVANÝ TOVAR NAJNESKÔR DO JEDNÉHO MESIACA OD UPLYNUTIA ČASU, KEDY MALA BYŤ REKLAMÁCIA VYBAVENÁ, A AK BOLA VYBAVENÁ NESKÔR, DO JEDNÉHO MESIACA OD VYROZUMENIA O JEJ VYBAVENÍ, AK SA PREDÁVAJÚCI A KUPUJÚCI NEDOHODNÚ INAK. AK SI NEVYZDVIHNE KUPUJÚCI REKLAMOVANÝ TOVAR V UVEDENEJ LEHOTE, VZNIKÁ PREDÁVAJÚCEMU NÁROK NA SKLADNÉ VO VÝŠKE 1 € DENNE ZAČÍNAJÚC PRVÝM DŇOM, KEĎ UPLYNULA LEHOTA NA VYZDVIHNUTIE REKLAMOVANÉHO TOVARU.


6.3 V PRÍPADE, ŽE SI KUPUJÚCI NEVYZDVIHNE REKLAMOVANÝ TOVAR ANI PO UPLYNUTÍ 6 MESIACOV PO TOM, ČO HO PREDÁVAJÚCI INFORMOVAL O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE, JE KUPUJÚCI OPRÁVNENÝ NEVYZDVIHNUTÝ TOVAR PREDAŤ, NA ČO UPOZORNÍ KUPUJÚCEHO V RÁMCI VYROZUMENIA O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE, ALEBO NESKÔR. NA SVOJPOMOCNÝ PREDAJ SA POUŽIJE § 534 ODS. 2 OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA. AK JE REKLAMOVANÝ TOVAR NEPREDAJNÝ ALEBO ZNAČNE POŠKODENÝ, JE PREDÁVAJÚCI OPRÁVNENÝ PO UPLYNUTÍ LEHOTY 6 MESIACOV TENTO TOVAR ZNIČIŤ ALEBO VYHODIŤ.


6.4 ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN SÚVISIACE SO ZODPOVEDNOSŤOU PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY V PRÍPADE, AK JE ZMLUVNOU STRANOU SPOTREBITEĽ, A POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE UPRAVUJE REKLAMAČNÝ PORIADOK PREDÁVAJÚCEHO.


7. INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN


7.1 KUPUJÚCI NADOBÚDA VLASTNÍCTVO K TOVARU PREVZATÍM TOVARU.


7.2 KUPUJÚCI BERIE NA VEDOMIE, ŽE PROGRAMOVÉ VYBAVENIE A ĎALŠIE SÚČASTI TVORIACE WEBOVÉ ROZHRANIE OBCHODU (VRÁTANE FOTOGRAFIÍ PONÚKANÉHO TOVARU) SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM PRÁVOM. KUPUJÚCI SA ZAVÄZUJE, ŽE NEBUDE VYKONÁVAŤ ŽIADNU ČINNOSŤ, KTORÁ BY MOHLA JEMU ALEBO TRETÍM OSOBÁM UMOŽNIŤ NEOPRÁVNENE ZASAHOVAŤ ČI NEOPRÁVNENE UŽIŤ PROGRAMOVÉ VYBAVENIE ALEBO ĎALŠIE SÚČASTI TVORIACE WEBOVÉ ROZHRANIE OBCHODU.


7.3 KUPUJÚCI NIE JE OPRÁVNENÝ PRI VYUŽÍVANÍ WEBOVÉHO ROZHRANIA OBCHODU POUŽÍVAŤ MECHANIZMY, PROGRAMOVÉ VYBAVENIE ALEBO INÉ POSTUPY, KTORÉ BY MOHLI MAŤ NEGATÍVNY VPLYV NA PREVÁDZKU WEBOVÉHO ROZHRANIA OBCHODU. WEBOVÉ ROZHRANIE OBCHODU JE MOŽNÉ UŽÍVAŤ LEN V ROZSAHU, KTORÝ NIE JE NA ÚKOR PRÁV OSTATNÝCH ZÁKAZNÍKOV PREDÁVAJÚCEHO A KTORÝ JE V SÚLADE S JEHO URČENÍM.


7.4 PREDÁVAJÚCI NIE JE VO VZŤAHU KU KUPUJÚCEMU VIAZANÝ ŽIADNYMI KÓDEXMI SPRÁVANIA V ZMYSLE USTANOVENIA § 2 PÍSM. S) ZÁKONA Č. 250/2007 Z. Z. O OCHRANE SPOTREBITEĽA A O ZMENE ZÁKONA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY Č. 372/1990 ZB. O PRIESTUPKOCH V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.


7.5 KUPUJÚCI BERIE NA VEDOMIE, ŽE PREDÁVAJÚCI NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU ZÁSAHOV TRETÍCH OSÔB DO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO V DÔSLEDKU POUŽITIA WEBOVEJ STRÁNKY V ROZPORE S ICH URČENÍM.


7.6 KUPUJÚCI, KTORÝ JE SPOTREBITEĽOM, MÁ PRÁVO OBRÁTIŤ SA ZA ÚČELOM OCHRANY SVOJICH SPOTREBITEĽSKÝCH PRÁV NA SUBJEKT ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV PODĽA ČLÁNKU 5 REKLAMAČNÉHO PORIADKU.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV KUPUJÚCICH SÚ UVEDENÉ TU: HTTPS://WWW.STREETBRAND.EU/OCHRANA-OSOBNYCH-UDAJOV/ .


9. DORUČOVANIE AK NEBUDE DOHODNUTÉ INAK, VŠETKY OZNÁMENIA SÚVISIACE S KÚPNOU ZMLUVOU MUSÍ BYŤ DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANE DORUČENÁ BUĎ PÍSOMNE, A TO ELEKTRONICKOU POŠTOU ALEBO DOPORUČENE PROSTREDNÍCTVOM PREVÁDZKOVATEĽA POŠTOVÝCH SLUŽIEB (PODĽA VÝBERU ODOSIELATEĽA) . KUPUJÚCEMU BUDE KOREŠPONDENCIA ZASIELANÁ NA ADRESU ELEKTRONICKEJ POŠTY ALEBO KOREŠPONDENČNEJ ADRESY UVEDENÚ V JEHO UŽÍVATEĽSKOM ÚČTE.


10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


10.1 KUPUJÚCI MÁ MOŽNOSŤ OZNÁMIŤ PREDÁVAJÚCEMU PRÍPADNÉ SŤAŽNOSTI V PÍSOMNEJ FORME, POPR. ELEKTRONICKY PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU NA ELEKTRONICKÚ ADRESU PREDÁVAJÚCEHO. PREDÁVAJÚCI SI VŠAK VYHRADZUJE PRÁVO NEREAGOVAŤ NA SŤAŽNOSTI TRETÍCH OSÔB, KTORÉ NEUZAVRELI S PREDÁVAJÚCIM KÚPNU ZMLUVU.


10.2 AK NIE JE KUPUJÚCI, KTORÝ JE SPOTREBITEĽOM, SPOKOJNÝ S VYRIEŠENÍM SŤAŽNOSTI ČI REKLAMÁCIE ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO, POPR. AK NECHCE VÔBEC KOMUNIKOVAŤ S PREDÁVAJÚCIM, JE OPRÁVNENÝ OBRÁTIŤ SO SVOJIMI SŤAŽNOSŤAMI NA PRÍSLUŠNÝ ORGÁN DOHĽADU, KTORÝM JE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA (SOI).


10.3 PREDÁVAJÚCI JE OPRÁVNENÝ NA PREDAJ TOVARU NA ZÁKLADE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA A ČINNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO NEPODLIEHA INÉMU POVOLENIU. ŽIVNOSTENSKÚ KONTROLU VYKONÁVA V RÁMCI SVOJEJ PÔSOBNOSTI PRÍSLUŠNÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD.


10.4 AK JE NIEKTORÉ USTANOVENIE OBCHODNÝCH PODMIENOK NEPLATNÉ ALEBO NEÚČINNÉ, ALEBO SA TAKÝM STANE, NAMIESTO NEPLATNÝCH USTANOVENÍ NASTÚPI USTANOVENIE, KTORÉHO ZMYSEL SA NEPLATNÉMU USTANOVENIU ČO NAJVIAC PRIBLIŽUJE. NEPLATNOSŤOU ALEBO NEÚČINNOSŤOU JEDNÉHO USTANOVENIA NIE JE DOTKNUTÁ PLATNOSŤ OSTATNÝCH USTANOVENÍ. ZMENY A DOPLNKY KÚPNEJ ZMLUVY ČI OBCHODNÝCH PODMIENOK VYŽADUJÚ PÍSOMNÚ FORMU.


10.5 KÚPNA ZMLUVA VRÁTANE OBCHODNÝCH PODMIENOK JE ARCHIVOVANÁ PREDÁVAJÚCIM V ELEKTRONICKEJ PODOBE A NIE JE PRÍSTUPNÁ KUPUJÚCEMU.


10.6 KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO: ADRESA PRE DORUČOVANIE: STREETBRAND.EU, POSTBOX, 951 21 RIŠŇOVCE, SLOVENSKÁ REPUBLIKA | ADRESA ELEKTRONICKEJ POŠTY: INFO@STREETBRAND.EU | TELEFÓN +421 901 922 082 (PO – PIA: 9.00 – 16.30)


10.7 TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY VSTUPUJÚ DO PLATNOSTI A NADOBÚDAJÚ ÚČINNOSŤ DŇA 15. 2. 2021.

Copyright 2021 - 2023 © streetbrand.eu | ALPHA INDUSTRIES